Spelregels  Gezondheid-Acties  (Algemene Voorwaarden)

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Gezondheid-Acties en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en Gezondheid-Acties.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Wanneer naast deze algemene voorwaarden nog specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op hetgeen dat voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien u een product (of meerdere producten) besteld die worden aangeboden op Gezondheidacties.nl, stemt u in met deze “Algemene Voorwaarden van Gezondheid-Acties”.

 

Adres- & Contactgegevens van Gezondheid-Acties

 

Naam Gezondheid-Acties
Handelend onder de naam: Stichting Gezondheid Nederland
Vestiging & bezoekadres Daalakkersweg 2-132
  5641 JA Eindhoven
Telefoonnummer: 040-8440000
Bereikbaarheid Op werkdagen van 8.30-17.00 uur
E-mail dit formulier
KvK-nummer 58668888
BTW-nummer (NL) NL811024106B01

 

Het aanbod van Gezondheid-Acties

 1. Het aanbod van Gezondheid-Acties bestaat uit producten/diensten die door Gezondheid- Acties zelf worden aangeboden en uit producten/diensten die door andere verkopers worden aangeboden. Bij ieder product/dienst staat duidelijk weergegeven wie de verkoper is en wie er dus verantwoordelijk is.
 2. Het aanbod van Gezondheidacties.nl bestaat enkel en alleen uit nieuwe producten, die verkocht worden door zakelijke verkopers. Er worden dus geen tweedehands artikelen verkocht en ook geen artikelen afkomstig van particulieren.
 3. Wij werken deels met eigen voorraad en deels met voorraad van externe leveranciers.
 4. Deze leveranciers leveren rechtstreeks vanuit hun magazijn aan de eindklant.
  Het is dus mogelijk dat op het pakket niet onze naam staat maar dat van de betreffende leverancier.
 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. Het aanbod met betrekking tot producten geldt zolang de voorraad strekt.
 7. Wij zullen de aangeboden producten/diensten zodanig omschrijven dat u als consument een goede beoordeling kunt maken. De bij het aanbod geplaatste afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw; als dit niet mogelijk is, dan zullen wij dat vermelden.
 8. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Het aanbod van derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en een Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de website ter verkoop aanbiedt) en dat Gezondheid-Acties geen partij is bij deze overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de Andere Verkoper de bestelling heeft geaccepteerd.
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Andere Verkoper. De koper erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op Gezondheid-Acties.

De prijs

 1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
 2. Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief).
 3. Gaat het om een prijsverhoging vanaf 3 maanden nadat wij met u de overeenkomst hebben gesloten, dan kunt u deze overeenkomst opzeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. Een uitzondering geldt voor prijzen die te maken hebben met schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben. In dat geval kunnen wij variabele prijzen aanbieden, maar wanneer dat het geval is zullen we bij het aanbod vermelden dat het gaat richtprijzen die gebonden zijn aan de schommelingen op de financiële markt.

Facturatie, betaling & incassokosten

 1. Met alle bestellingen wordt een factuur meegestuurd. Op deze factuur kan een ander adres staan vermeldt dan het adres van Gezondheid-Acties. Dit in verband met rechtstreekse verzending vanuit onze leveranciers.
 2. Indien de Klant een product koopt van een Andere Verkoper via Gezondheidacties.nl, is hij/zij de koopprijs verschuldigd aan Gezondheid-Acties. De Klant is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Gezondheid-Acties.
 3. Voor zover niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Bestelling en Levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij Gezondheid-Acties een bestelling plaatsen, ook  voor een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden.
 2. De levertijd van het aanbod producten & diensten op Gezondheidacties.nl bedraagt 2 tot 5 dagen, tenzij in de deals anders staat vermeld.                           Online cursussen worden binnen 1 of 2 werkdagen geactiveerd. Zie hier de “Gebruiksvoorwaarden voor Cursussen”.
 3. Mocht een product of dienst niet meer leverbaar zijn dan ontvangt u hiervan binnen 2-3 werkdagen bericht, het volledig betaalde bedrag wordt dezelfde dag nog teruggestort naar uw rekening.
 4. Bij de aankoop van een tegoedbon voor een dienst, bijvoorbeeld een bezoek aan de sauna of diner, dient u zelf een afspraak te maken. Houdt hierbij rekening met de maximale periode waarop de voucher ingeleverd kan worden.
 5. Aangezien producten van verschillende leveranciers afkomstig zijn, kan het zijn dat u bij een bestelling van meer dan één product, meerdere pakketjes op verschillende tijdstippen ontvangt.
 6. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Als de bezorging is vertraagd, of als een bestelling of dienst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 7. Mocht er te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper – wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen – het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Of u kunt ervoor kiezen om bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@gezondheid-acties.nl waarin u duidelijk vermeld in hoeverre u de overeenkomst wenst te ontbinden en de reden hiervoor.
 8. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u of aan een door u aangewezen derde persoon, bij Gezondheid-Acties.Tenzij het product verkocht wordt door een Andere Verkoper dan Gezondheid-Acties. Het risico van beschadigingen en/of vermissing ligt in dat geval bij de betreffende verkoper. De naam van de verkoper staat altijd vermeld bij de deal.

Artikel 7. Garantie

 1. Bij Gezondheid-Acties geldt de factuur als garantiebewijs.
 2. Gezondheid-Acties biedt geen garantie op de producten die verkocht worden door derde partijen. Informatie over de garantie bij externe verkopers kunt u nalezen op de website van de betreffende verkoper.

Artikel 8. Privacy regeling/geheimhouding

 1. Met de aankoop van een product/dienst gaat u akkoord met het feit dat Gezondheid-Acties de persoonsgegevens opslaat en gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen of nieuwsfeiten van Gezondheid-Acties. U kan deze toestemming op ieder moment zonder reden herroepen. U dient deze herroeping per e-mail te sturen naar info@gezondheid-acties.nl
 2. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens en emailadres (indien van toepassing) aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling. De Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling.

 

Privacy Policy

Veilig Bestellen?
Als u bij ons een bestelling plaatst, staat de veiligheid daarvan voor op. Gezondheid-Acties maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL) zodat u zonder zorgen bij ons kunt bestellen. U kunt dit zien in de adres balk, er staat namelijk https voor het adres.

Cookies?
gezondheid-acties.nl maakt gebruik van cookies ten behoeve van demografische en gebruikers gerelateerde statistieken en registreert hiermee informatie van technische aard, zoals het type browser, IP-nummer, etc. Wilt u niet dat de cookies worden toegepast? Geen zorgen, bijna elke browser heeft de mogelijkheid om deze optie uit te schakelen. U bent immers niets verplicht.

Uw gegevens?
Natuurlijk hebben wij bij Gezondheid-Acties wat gegevens van u nodig om het verloop van de bestelling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Zo kunnen wij u met deze gegevens op de hoogte houden over de bestelling. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor ons zelf en worden enkel gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd. Wij verhuren of verkopen deze gegevens niet aan derden.

Heeft u nog een vraag over het registreren van uw persoonsgegevens of e.v.t wijzigingen hier van? dan kunt u altijd contact met ons nemen via telefoon of email.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Gezondheid-Acties is verantwoordelijk voor het feit dat de externe verkoper, tegoedbon(nen) voor een bepaalde dienst of product verzilverd, oftewel de prestatie zoals vermeld op de tegoedbon nakomt, binnen de gestelde algemene voorwaarden. Indien het partnerbedrijf de tegoedbon niet verzilverd, zonder dat de klant hiervoor verantwoordelijk is, wordt de betaalde koopprijs voor de tegoedbon door Gezondheid-acties vergoed aan de consument.
 2. Gezondheid-Acties is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de externe verkoper bij het leveren van de prestatie. De externe verkoper is verantwoordelijk voor de prestatie zoals vermeld in de deal. Mochten er bij het verzilveren van een tegoedbon of bij het leveren van een prestatie problemen ontstaan, dan zal Gezondheid-Acties trachten een passende oplossing te vinden. In dat geval dient u binnen 7 dagen na het ontstaan van het probleem een e-mailbericht aan info@gezondheid-acties.nl te sturen.
 3. Gezondheid-Acties kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien de afnemer ons binnen 30 dagen nadat de schade is opgetreden, schriftelijk in kennis stelt hiervan.

Artikel 10. Koop op afstand

Bij een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand genoemd (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende regels die we apart in dit artikel hebben opgenomen.
Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels), maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand.
Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van 14 dagen, (ingaand op de dag na levering,) heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.

10a Informatie en gebruik gegevens

De consument is zelf verantwoordelijk zich op de hoogte te stellen van inhoud en voorwaarden van een specifieke deal. Gezondheid-Acties is verantwoordelijk de inhoud en voorwaarden op een duidelijke manier weer te geven van al haar producten en diensten.

Tenzij anders is aangegeven, kunnen tegoedbonnen niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt. Ook indien de waarde van de tegoedbon niet volledig wordt gebruikt, vervalt de waarde na het gebruik. Restitutie is niet mogelijk.

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de producten. De informatie is duidelijk en begrijpelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, vindbaar op onze website.

Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:

 • de totaal te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld een eventuele thuiskopieheffing of afleveringskosten;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht, hoe u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, het retourformulier, maar ook wie welke kosten draagt als er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
 • inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of periodieke aflevering van producten of diensten. Daarnaast worden de totale prijs en de totale kosten per factureringsperiode vermeld. Als voor een dergelijke overeenkomst een vast tarief geldt, bevat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten.

Na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper alle in 10a genoemde informatie en wel zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager. Een duurzame gegevensdrager is een middel waardoor informatie zodanig wordt bewaard dat u deze later nog eens kunt lezen, zoals een cd, pdf-bestand of een document dat kan worden afgedrukt. Een e-mail wordt ook als duurzame gegevensdrager gezien. Als u de informatie al op deze manier heeft gekregen voor het sluiten van de overeenkomst is dit voldoende en hoeft de informatie niet nogmaals te worden verstrekt.

Gezondheid-Acties is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

10b Totstandkoming, bevestiging & beveiliging

Een bestelling wordt geplaatst (het aanbod wordt aanvaard) als u het bestelproces doorloopt en uiteindelijk door de definitieve bestelknop te activeren de bestelling plaatst. Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een bevestiging. Deze bevestiging ontvangt u van ons op het door u opgegeven e-mail adres. Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden. Tegoedbonnen worden ook naar het opgegeven e-mail adres verstuurd. Wanneer u bij ons een cursus besteld ontvangt u de inloggegevens en de te volgen stappen voor activatie van de cursus ook op uw e-mail.

Tegoedbonnen en cursussen kunnen worden overgedragen aan derden. Het vermenigvuldigen of wijzigen hiervan wordt als fraude gezien en is strikt verboden.
Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige webomgeving.

10c Retourneren van producten (herroepingsrecht)

 1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u is gedaan. Of:
 • als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode, zoals iedere maand een tijdschrift: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. U dient hiervoor het retourformulier in te vullen, deze stuurt u ingevuld naar het e-mail adres retour@gezondheid-acties.nl. U ontvangt van ons een bevestiging van ontvangt. Binnen 14 dagen na herroeping moet u de producten terugzenden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
 1. U dient altijd schriftelijk (via e-mail) bekend te maken aan Gezondheid-Acties dat u het product wilt retourneren. Zowel voor producten die verkocht worden door Gezondheid-Acties zelf, als voor producten die verkocht worden door Andere Verkopers dient u een e-mail te sturen naar retour@gezondheid-acties.nl. Wij sturen u dan dezelfde dag nog de retourprocedure en adresgegevens toe. Wanneer het product afkomstig is van een Andere Verkoper, geven wij door aan de verkoper dat u het product wilt retourneren.
 2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en ,indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen.
 3. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 2. Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het door u terug te ontvangen bedrag.
 4. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Indien dit niet per gewone post mogelijk is, zullen wij voor u een inschatting van de kosten maken. Als wij de retourkosten voor onze rekening nemen zullen wij dat duidelijk vermelden.
 5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd.
 6. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 7. Gezondheid-Acties houdt zich het recht voor een bestelling te annuleren tot een periode van 14 dagen. U ontvangt dan het volledige bedrag terug. Een dergelijk geval kan zich voordoen wanneer een leverancier zich niet aan haar verplichting kan voldoen of wanneer we andere klachten ontvangen, zoals klachten over het product zelf. Gezondheid staat voor ons voorop. Wanneer we serieuze signalen ontvangen dat en product of dienst niet de gezondheidsclaim waar maakt, zullen we tot restitutie overgaan.

10d Retourneren van diensten en digitale producten (herroepingsrecht)

 1. Bij levering van diensten en van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. Dit dient schriftelijk (via e-mail) te gebeuren, door het retourformulier in te vullen en sturen naar retour@gezondheid-acties.nl.
 2. U komt alleen gebruik maken van het in artikel 1 benoemde recht indien u de tegoedbon of cursus nog niet heeft verzilverd.

10e Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan onder andere:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Producten gekocht op een internetveiling vallen hier in beginsel niet onder. Daarvoor geldt wel het herroepingsrecht.
 3. Geleverde diensten, maar alleen als:
  – de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u;
  en
  – u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest nadat wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd binnen de bedenktijd.
 4. Producten die op basis van uw specificaties zijn gemaakt, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 9. Losse kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop.
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  – de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming;
  en
  – u heeft verklaard dat u hiermee uw herroepingsrecht verliest

10f Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het gaat om producten en/of diensten die uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht.

10g Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.
Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Artikel 11. Geschillen

Op deze algemene voorwaarden en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

Door gebruik te maken van de website van Gezondheid-Acties, stemt u ermee in dat alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of een verband houden met deze gebruiksvoorwaarden of de prestaties, schending of beëindiging daarvan, worden beslecht door de arbitrage in Den Bosch, onder de regels van arbitrage van de Nederlandse Staat. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze gebruiksvoorwaarden zullen, voor zover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

Artikel 12. Aanvullende bepalingen

Gezondheid-Acties is gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen, in verband met gewijzigde wettelijke eisen of functionele veranderingen.

Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden komen nooit ten nadele van u als consument. Deze dienen ook schriftelijk te worden vastgelegd zodat deze door u op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.